Vijoļspēle

• Mācību ilgums – 8 gadi
• Vijoļspēli māca skolotāja Indra Andersone
• Audzēkņi apgūst šādus mācību priekšmetus: vijoļspēle, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres, mūzikas mācība un solfedžo, mūzikas literatūra. Beidzot skolu, audzēkņi var turpināt izglītību mūzikas vidusskolā.
• Audzēkņiem ir iespēja muzicēt: simfoniskajā kamerorķestrī, zvanu ansamblī, vokālajā ansamblī „Puķu bērni”, korī.
• Skola nodrošina audzēkņus ar attiecīgu izmēru instrumentiem ( ir pieejamas ¼, 2/4, ¾ un 4/4 vijoles)