KORA KLASE

KORA KLASE

Kora klases mācību galvenais priekšmets ir solo dziedāšana. Šajās mācību stundās individuāli tiek strādāts pie katra audzēkņa vokālās tehnikas pilnveidošanas un pareizas elpas.

No 1. klases audzēkņi apgūst arī klavierspēli, bet no 3. klases – partitūras mācību.

Neatņemama mācību sastāvdaļa no 2. klases koris, kur bērni apgūst iemaņas veidot unisonu, daudzbalsību un tembrālo saskanību.
Mācību ilgums – 8 gadi

Mācību priekšmeti –

  • dziedāšana
  • vispārējās klavieres
  •  partitūras mācība
  • kolektīvā muzicēšana
  • solfedžo
  • mūzikas literatūra
  • diriģēšana

Dziedāšanas un diriģēšanas skolotājas – Agrita Hanzovska, Airisa Timofejeva.

Koncertmeistare – Inita Rubeze.