Mācību gads mūzikas un mākslas skolās sākas vienlaikus ar mācībām vispārizglītojošajā skolā – septembrī. Bet vecākiem ir vajadzīgs laiks pārdomām, lai pieņemtu lēmumu, vai sūtīt  bērnu mūzikas vai mākslas skolā nākošajā mācību gadā.

           Ja vecāki vēlās sava bērna vispusīgu attīstību, tad tas nozīmē, ka nepieciešama arī muzikālā vai mākslinieciskā  izglītība. Lai arī par ko vēlāk kļūs bērns – par ārstu, rakstnieku, celtnieku – bērnībā nodarbojoties ar mūziku un mākslu, viņš kļūs dvēseliskāks, gudrāks, atvērtāks un radošāks. Mācības mūzikas vai mākslas skolā ir nopietns darbs, kas prasa lielu pašdisciplīnu un laiku.

          Mūzikas un mākslas skolas uzdevums ir audzināt izglītotus mūzikas klausītājus un mākslas vērotājus, kā arī profesionālus mūziķus un māksliniekus, ieaudzināt bērnos pienākuma un atbildības sajūtu par savu darbu. Audzēkņu uzstāšanās dažādos koncertos, festivālos un konkursos attīsta uzstāšanas prasmes, skatuves pieredzi un stāju. Tā ir iespēja pašapliecināties. Regulāra koncertu un izstāžu apmeklēšana paplašina audzēkņu māksliniecisko redzesloku. 

Mūzikas instrumentu spēle un dziedāšana var būt patīkams laika kavēklis, bet patiesībā ieguvumi ir daudz vairāk. Pirmkārt, tā iesaista visas smadzenes un ķermeni iespējami visaptverošākajā veidā. Otrkārt, tai nelīdzinās neviena cita mums zināma aktivitāte.

Mūzika, tāpat kā citas mākslas, ir ļoti būtiska cilvēka attīstībā. Ar tās palīdzību bērns spēj atklāt sevi un citus. Pētījumi ir apstiprinājuši tēzi ,ka muzikālās dotības ir katrā cilvēkā, ka muzikalitāte ir daļa no mūsu esamības. Mūzikas mācīšana tiek uzskatīta par veselīgu, attīstību veicinošu nodarbošanos – tā nodrošina līdzsvarotu prāta, emociju un ķermeņa attīstību, kā arī veicina optimālu muzikālo spēju izaugsmi.

          Priekules Mūzikas un mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas. Tā ir iespēja profesionālu pedagogu vadībā apgūt mūzikas un mākslas pamatus.

Mūzikas programmu apguve balstās uz instrumenta spēles vai dziedāšanas pamatu un mūzikas teorētisko priekšmetu apgūšanu. Mācoties instrumenta spēli, no 2. klases audzēkņi apgūst arī klavierspēli un kolektīvo muzicēšanu. Mākslas programmas apguves pamatā ir zīmēšana, gleznošana, veidošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati, datorgrafika, darbs materiālā.

Piemēram,

  • bērna mācības mūzikas skolas 1. klasē:

4 mācību stundas nedēļā (2 individuālas stundas mūzikas instrumenta spēlē, 2 stundas grupā solfedžo) – nodarbības notiek 2 reizes nedēļa pēc mācību stundu saraksta;

  • bērna mācības mākslas skolas 1. klasē:

5 mācību stundas nedēļā (zīmēšana, gleznošana, veidošana un 2 stundas darbs materiālā – papīra plastika).

         

 

Share this post